ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Offertes
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 5. Wijziging van de overeenkomst
 6. Levering
 7. Garantie
 8. Monsters en modellen
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Onderzoek, Reclames
 11. Prijsverhoging, vergoeding, prijs en kosten
 12. Betaling
 13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 14. Opschorting en ontbinding
 15. Incasso kosten
 16. Vrijwaringen
 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 18. Geheimhouding
 19. Niet overname personeel
 20. Aansprakelijkheid
 21. Overmacht
 22. Geschillenregeling
 23. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

DE OMMEKEER LOGO orange DEF  van:

  De Ommekeer

  Jacob van Ruisdaelstraat 19

  7391 AW Twello

  www.ommekeer.com

  hierna te noemen: gebruiker

 

 Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen gebruiker en klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Specifieke Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op verschillende producten/ diensten, waarbij de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door gebruiker zijn geaccepteerd.
 6. De rechten en plichten die uit een overeenkomst met de gebruiker voortvloeien kunnen door klant niet zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker aan derden worden overgedragen.

(naar boven)

 

 Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn voor aanvaarding is genoemd. De offertes worden op schrift gesteld, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen hiervan afziet. De offerte bevat een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. De in een aanbieding en/of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, eventuele vervoers- en verpakkings- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige opdrachten.

(naar boven)

 

 Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige en volledige aanvaarding door de klant van gebruikers offerte.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte is gebruiker daaraan niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij gebruiker de afwijkende aanvaarding uitdrukkelijk accepteert.
 3. Bij een offerte meegezonden documentatie materiaal is -behoudens andersluidende omschrijving- uitsluitend informatief en bindt gebruiker niet.

(naar boven)

 

 Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Klant vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van klant en/of van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan klant toerekenbaar is.
 8. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen gebruiker en klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 9. Specifieke Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op verschillende producten / diensten, waarbij de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 10. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 11. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 12. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door gebruiker zijn geaccepteerd.
 13. De rechten en plichten die uit een overeenkomst met de gebruiker voortvloeien kunnen door klant niet zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker aan derden worden overgedragen.

(naar boven)

 

 

 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien een door partijen gewenste wijziging of aanvulling van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing van de uitvoering zal beïnvloeden dan wel financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien een vast honorarium of tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium of tarief tot gevolg heeft.

(naar boven)

 

 Artikel 6 Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af vestiging Twello van gebruiker.
 2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij de klant aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan de klant volgens de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.
 3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat gebruiker de klant heeft gewaarschuwd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen gebruiker en de klant bezorging overeen, dan is gebruiker gerechtigd bezorging te doen geschieden tegen een daarvoor geldende vergoeding die vermeld staat op de opdat moment geldende tarievenlijst. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief en vormt nimmer een fatale termijn. De feitelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter met niet meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
 7. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij de overeenkomst dit niet toestaat of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

(naar boven)


 

 Artikel 7 Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland mits de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering op niet elektronica bevattende zaken. De onder 1. genoemde garantie geldt niet voor elektronica bevattende zaken.
 4. Gebruiker verschaft de klant een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het originele aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 5. Indien een geleverde zaak niet voldoet aan voormelde garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. Vervanging vindt eerst plaats nadat de klant de te vervangen zaak aan gebruiker heeft geretourneerd en de eigendom daarvan aan gebruiker heeft verschaft.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.

(naar boven)

 

 Artikel 8 Monsters en modellen

 • Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de klant, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

(naar boven)


 

 

 Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de aan al zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker terzake van de geleverde zaken volledig heeft gedaan.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is klant verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

(naar boven)


 

 Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
 2. De onder 1. genoemde onderzoeks termijn heeft geen betrekking op elektronica bevattende zaken.
 3. De gebruiker is verplicht de geleverde zaken die elektronica bevatten, elke keer op verzoek van klant te controleren op werking, waarvoor een geldende vergoeding als vermeld op de tarievenlijst, vermeerderd met administratie kosten in rekening gebracht wordt. Indien gebruiker zich daarvoor naar de locatie van klant dient te begeven, zal gebruiker de reis- en arbeidskosten in rekening brengen volgens geldende vergoeding op tarievenlijst vermeld.
 4. Teneinde te voorkomen dat de werking ervan negatief beïnvloed of teniet wordt gedaan, is het de klant niet toegestaan elektronica bevattende zaken per post, koerier of derden te versturen.
 5. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld onder gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 6. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch – voor zover dit niet electronica bevattende zaken betreft - uiterlijk binnen de garantietermijn, te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaald. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
 7. Indien ingevolge lid 6. tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

(naar boven)

 

 Artikel 11 Prijsverhoging, vergoeding, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de klant bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker ondanks dat gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:
  1. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. is overeengekomen dat de aflevering later dan een maand na de koop zal plaatsvinden;
  3. significante prijsstijgingen van verpakkingsmateriaal, halffabrikaten, grondstoffen, wisselkoersen en lonen zich hebben voorgedaan tussen het moment van offerte en uitvoering van de overeenkomst.
 3. De door gebruiker gehanteerde prijzen (gast: tarieven ingelogd: tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratie kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.

(naar boven)

 

 

 Artikel 12 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant plaats te vinden bij levering.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslag of curatele van klant zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de klant jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 5. Gebruiker heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  1. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  2. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Gebruiker heeft mogelijkheid om een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door klant, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is klant als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan klant.

(naar boven)

 

 

 Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan klant ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is klant gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op klant te verhalen.

(naar boven)

 

 Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker op verzoek van klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan klant toerekenbaar zijn.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan klant in rekening gebracht.

(naar boven)

 

 

 Artikel 15 Incassokosten

 1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door klant in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
 4. De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

(naar boven)

 

 Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De klant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de klant aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

(naar boven)

 

 Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de geleverde zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

(naar boven)

 

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

(naar boven)

 

 Artikel 19 Niet-overname personeel

 1. De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

(naar boven)

 

 Artikel 20 Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
 4. Elke aansprakelijkheid van gebruiker vervalt na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dagtekening van de eindfactuur.
 5. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1000,- (Zegge: éénduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal €1000,- (Zegge: éénduizend euro.)

(naar boven)

 

 Artikel 21 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
  2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

(naar boven)

 

 Artikel 22 Geschillenregeling

  1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

(naar boven)

 

 Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 Twello, 01-03-2012

(naar boven)

Close Form

Wat denkt u hiervan?

Zend ons uw reactie op deze informatie!

Hits: 14374