REGISTRATIE en SITETOEGANG VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Abonnementen
 3. Registratie naam en login naam en uw gegevens
 4. Site toegang
 5. Levering
 6. Inloggen
 7. Ervaringen
 8. Prijsverhoging
 9. Betaling
 10. Opschorting en ontbinding
 11. Vrijwaringen
 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten ervaringen en referenties
 13. Tijdelijke of definitieve beëindiging van de log-in toegang van deze site
 14. Geheimhouding
 15. Geschillenregeling
 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

DE OMMEKEER LOGO orange DEF  van:

  De Ommekeer

  Jacob van Ruisdaelstraat 19

  7391 AW Twello

  www.ommekeer.com

  hierna te noemen: gebruiker

 

 Artikel 1 Algemeen

 1. Met uw registratie gaat u akkoord met de onderstaande regels, de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy beleid.
 2. Deze voorwaarden gelden voor ieder overeenkomst, offerte of abonnement tussen gebruiker en klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze kunnen van toepassing zijn op verschillende producten/ diensten, waarbij de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 6. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door gebruiker zijn geaccepteerd.
 7. De rechten en plichten die uit een overeenkomst met de gebruiker voortvloeien kunnen door klant niet zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker aan derden worden overgedragen.

(naar boven)

 

 Artikel 2 Abonnementen

 1. Persoonlijke registratie verstrekt u een persoonlijk account, met gratis lidmaatschap van het welkom-abonnement. Het welkom abonnement verloopt niet.
 2. Het gratis welkom abonnement verstrekt beperkte toegang tot www.ommekeer.com.
 3. Volledige toegang tot www.ommekeer.com (front-end) middels sitetoegang abonnement of combinatie van sitetoegang en EMNF update controle abonnement. Voor deze abonnementen geld een abonnementstarief.
 4. Abonnementen worden op schrift gesteld, u krijgt een abonnements overzicht en factuur. Het abonnement bevat een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 5. De gebruiker heeft het recht te bepalen of u toegelaten wordt, of uw toelating beëindigd wordt, ondanks het abonnementsgeld betaald te hebben.
 6. Abonnement aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige opdrachten.
 7. Doorlopende Abonnementen dienen schriftelijk uiterlijk één maand voor de vervaldatum opgezegd te worden.

(naar boven)

 

 Artikel 3 Registratie naam, Login naam, en uw gegevens 

 1. Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op deze site, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken.
 2. U registreert u met uw rechtmatige voornaam en achternaam, en deze moet overeen komen met uw login-naam en uw betalingsgegevens, dit inverband met de financiele administratie van uw abonnement.
  1. Is dat niet mogelijk, dan gaarne een bericht via de e-mail, met daarin uw correcte gegevens.
  2. Is door gebruiker een aanpassing van registratie- en login-namen niet mogelijk door onvoldoende gegevens dan wordt registerende verwijderd, is registerende daarmee het abonnementsgeld kwijt.
 3. U dient te registreren met uw eigen E-mail adres. Door de site wordt een verficatie bericht verzonden om daarmee de door derden verrichte registraties te filteren.
  1. Is door gebruiker een aanpassing van uw namen niet mogelijk door onvoldoende gegevens, wordt geregistreerde benaderd.
  2. Indien er niet aangevuld of gecorrigeerd wordt, binnen 7 dagen, wordt uw account verwijderd.
 4. Uw geregistreerde account is persoonlijk, en uw gegevens delen met derden is niet toegestaan. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ommekeer. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze voorwaarden worden beschouwd.
 5. Ik ga accoord met archivering van mijn persoonlijke gegevens, foto’s en berichten en bijlagen daarvan, (o.a.: E-mail, skype) in een gegevensbestand van De Ommekeer onder de voorwaarde dat De Ommekeer de regels aangaande privacy in acht neemt.
 6. Gebruiker is gerechtigd te bepalen of u toegelaten wordt of dat uw toegang wordt ontzegd.
 7. Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op een onderdeel van het uw account zijn opgeslagen), dient u de betreffende wachtwoord gegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van - indien aanwezig - de daartoe bestemde updatetoepassing op het betreffende onderdeel van uw account, of De Ommekeer hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

(naar boven)

 

 Artikel 4 Sitetoegang

 1. Beperkte toegang tot www.ommekeer.com is alleen mogelijk na gratis registratie, met daarmee deelname aan WELKOM abonnement.
  1. Het Welkom abonnement verloopt niet
 2. De  volledige site www.ommekeer.com is alleen te bezoeken met het SITETOEGANG abonnement.
  1. De abonnementsduur is één jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij u één maand voor afloop schriftelijk opzegt.
   1. Via automatisch toegezonden E-mail wordt u erop geattendeerd dat:

    1. u geregistreerd bent
    2. uw abonnement gaat beginnen
    3. uw abonnement gaat verlopen
    4. uw abonnement verlopen is.
  2. Sitetoegang abonnement lidmaatschap is alleen mogelijk door vooraf het abonnementsgeld te voldoen.
   1. Gedurende de abonnementsduur van sitetoegangs abonnement heeft u toegang tot de artikelen op www.ommekeer.com
 3. De rechten en plichten die uit een overeenkomst met de gebruiker voortvloeien kunnen door klant niet zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker aan derden worden overgedragen.

(naar boven)

 

 Artikel 5 Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af vestiging Twello van gebruiker.
 2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij de klant aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan de klant volgens de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.
 3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat gebruiker de klant heeft gewaarschuwd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Indien gebruiker gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de abonnements overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief en vormt nimmer een fatale termijn. De feitelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter met niet meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij de overeenkomst dit niet toestaat of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. De inhoud van deze website is met de meeste zorg samengesteld, en is steeds onderhevig aan verandering door nieuwe ervaringen en kennis.
 8. De gebruiker is vrij om de inhoud aan te passen.

(naar boven)


 Artikel 6 Inloggen, IP adres

 1. Uw geregistreerde account is persoonlijk, en uw gegevens delen met derden is niet geoorloofd. (zie ook art 3.1)
 2. Uw inlog wachtwoord is een persoonlijk wachtwoord, dat u ten alle tijde zelf kunt wijzigen via de website.
 3. Inloggen met account van derden is ongeoorloofd.
  1. Het is niet toegestaan derden met uw login gegevens toegang te verlenen.
  2. Misbruik verspeeld u uw verdere toegang.
 4. U gaat ermee akkoord dat bij elke login automatisch uw IP adres wordt vast gelegd.
  1. Meer dan één IP adres op één geregistreerd account is zonder vooraf bekendmaking een misbruik en wordt bij herhaling van login "beloond" wordt met blokkade.
  2. Uw login IP-adres wordt automatisch vergeleken met uw registratie IP-adres. Indien beide niet overeenkomen kan sprake zijn van niet nakomen registratie en sitetoegang voorwaarden, en wordt uw account ondanks waarschuwing na herhaling automatisch geblokkeerd. U zult dan contact op moeten nemen met de Ommekeer voor deblokkade.

(naar boven)

 Artikel 7 Evaringen

 1. Bij het afgeven aan de gebruiker van uw (ervarings, referentie) artikel gaat u accoord met het afstand doen van uw (eigendoms)rechten.

  1. Zonder de wet op de privacy te schenden zal de Ommekeer uw artikel (kunnen) plaatsen, omdat u het daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

  2. Met het afgeven van uw ervarings artikel behoudt u geen recht op plaatsing of intrekking.

  3. Met andere woorden, de gebruiker heeft van u het eigendomsrecht verkregen, en kan plaatsen of niet.

  4. De gebruiker bepaald of het geplaatst wordt en wanneer het verwijderd wordt.

  5. Uw naam wordt niet vrijgegeven worden aan derden.

 

 Artikel 8 Prijsverhoging, vergoeding, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de klant bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker ondanks dat gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:
  1. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. is overeengekomen dat de aflevering later dan een maand na de koop zal plaatsvinden;
  3. significante prijsstijgingen van verpakkingsmateriaal, halffabrikaten, grondstoffen, wisselkoersen en lonen zich hebben voorgedaan tussen het moment van offerte en uitvoering van de overeenkomst.
 3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratie kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.

(naar boven)

 

 

 Artikel 9 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant plaats te vinden bij levering van sitetoegang log-in gegevens.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslag of curatele van klant zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de klant jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 5. Gebruiker heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  1. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  2. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Gebruiker heeft mogelijkheid om een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door klant, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is klant als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan klant.

(naar boven)

 

 Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker op verzoek van klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan klant toerekenbaar zijn.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan klant in rekening gebracht.

(naar boven)

 

 Artikel 11 Vrijwaringen

 1. De klant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de klant aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, en bent u ten alle tijden vrij een arts te raadplegen betreffende uw situatie/problemen.
 4. Uw eigen keuze is bepalend, niet onze ervaring. 
 5. De inhoud van deze website is door gebruiker met de meeste zorg samengesteld, en is steeds onderhevig aan verandering door nieuwe ervaringen en kennis.
 6. De gebruiker is vrij om de artikelen aan te passen, archiveren, depubliceren.

(naar boven)

 

 Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten, ervaringen en referenties

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de geleverde zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Indien de klant privacy gevoelige gegevens verstrekt, gaat de klant ermee accoord dat de Ommekeer deze gegevens (foto's, E-mail berichten, skype berichten, MMS berichten etc.) opslaat en regels aangaande pricacy in acht houd.
 6. Bij het afgeven aan de gebruiker van uw (ervarings, referentie) artikel gaat u accoord met het afstand doen van uw (eigendoms)rechten.
  1. Zonder de wet op de privacy te schenden zal de Ommekeer uw artikel (kunnen) plaatsen, omdat u het daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
  2. Met het afgeven van uw ervarings artikel behoudt u geen recht op plaatsing of intrekking. Met andere woorden, de gebruiker heeft van u het eigendomsrecht verkregen, en kan plaatsen of niet.
  3. De gebruiker bepaald of het geplaatst wordt en wanneer het verwijderd wordt.
  4. Natuurlijk zal uw naam niet vrijgegeven worden aan derden. 
 7. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

(naar boven)

 

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

(naar boven)

  

Artikel 13 Tijdelijke of definitieve beëindiging toegang

 1. De Ommekeer heeft ten alle tijde het recht om u zonder opgaaf van reden, en zonder aankondiging de log-in toegang tot deze site tijdelijk of definitief te ontzeggen.

(naar boven)

 

 Artikel 14 Geschillenregeling

  1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

(naar boven)

 

 Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 Twello, 01-03-2012

(naar boven)

Close Form

Wat denkt u hiervan?

Zend ons uw reactie op deze informatie!

Hits: 4245